Naslovna » Projekti » Investicije

Investicije

AUTOPUT E-763, BEOGRAD – JUŽNI JADRAN
„KORIDOR 11“

Autoput E-763, Beograd – Južni Jadran, „Koridor 11“, podeljen je u tri sektora, koji su podeljeni u deonice i to:

SEKTOR 1, BEOGRAD – LJIG

 • Deo gradske magistralne saobraćajnice Novi Beograd – Surčin od km 0+000 do km 7+900 i Autoput E-763, deonica II, Surčin – Obrenovac od km 7+900 do km 25+482 (14+500)
 • Deonica 3: Obrenovac – Ub
 • Deonica 4: Ub – Lajkovac
 • Deonica 5: Lajkovac - Ljig

SEKTOR 2: LJIG – ČVOR «POŽEGA»

 • Deonica 1: Ljig – Boljkovci
 • Deonica 2: Boljkovci - Takovo
 • Deonica 3: Takovo - Preljina
 • Deonica 4: Preljina – Prijevor
 • Deonica 5: Prijevor - Lučani
 • Deonica 6: Lučani - Požega

SEKTOR 3, DEONICA: POŽEGA – BOLJARI, (GRANICA SA REPUBLIKOM CRNOM GOROM)

U planiranju državne putne mreže Srbije i Crne Gore povezivanje Beograda sa Južnim Jadranom uvek je zauzimalo značajno mesto. Ovaj koridor, koji povezuje Jadransko - Jonski basen sa Panevropskim koridorima X i VII, ima veliki regionalni i međunarodni značaj i po svim parametrima zaslužuje da se nađe u mreži Panevropskih prioritetnih saobraćajnih koridora.

Značaj ovog koridora definisan je Prostornim planom Republike Srbije iz 1996. i 2010. godine i Prostornim planom Republike Crne Gore iz 1997. i 2008. godine.

Autoput E-763, Beograd - Južni Jadran, koji se proteže kroz centralne delove Srbije i Crne Gore, od Beograda (obilaznog puta E-70/E-75) do obale Jadranskog mora (Bar), predstavlja najkraću drumsku vezu Beograda i njegovog zaleđa sa Južnim Jadranom. Autoput će istovremeno povezivati luke na Jadranu sa lukama na Dunavu (Koridor VII i Koridor X) i dalje sa celom mrežom Panevropskih koridora. To će ujedno biti i najkraća veza Mađarske i Rumunije preko Srbije i Crne Gore sa južnom Italijom i Albanijom. Autoput Beograd - Južni Jadran zahvata široko gravitaciono područje sa oko 4,7 miliona stanovnika.

Kroz Srbiju u gravitacionom području se nalaze značajni gradovi, industrijski i turističko - kulturni centri: Beograd, Obrenovac, Lazarevac, Valjevo, Ljig, Gornji Milanovac, Čačak, Užice, Požega, Arilje, Ivanjica, Sjenica, Novi Pazar itd. Ovaj autoput predstavlja, pored autoputa E-75 i E80, drugu „žilu kucavicu“ drumskog saobraćaja u Srbiji.

Kroz Crnu Goru, od Boljara trasa autoputa ide preko Berana, Andrijevice, Mateševa i Podgorice i dolazi do Bara.

Orijentaciona dužina trase autoputa od Beograda do Bara iznosi:

Beograd - Požega.....................................................................................151 km
Požega - granica sa Crnom Gorom..........................................................107 km
na teritoriji Srbije...............................................................................258 km

na teritoriji Crne Gore.........................................................................165 km
ukupno.......................................................................................................423 km

Izgradnja autoputa Beograd - Južni Jadran ima za ciljeve:

 • - ekonomski rast i povećanje zaposlenosti u gravitacionom području;
 • - skraćenje vremena putovanja i smanjenje transportnih troškova;
 • - povećanje bezbednosti saobraćaja;
 • - povećanje turističke ponude Republike Srbije i Republike Crne Gore;
 • - zaštitu životne sredine.

Osnovne karakteristike deonice Autoputa E-763, Beograd – Požega

Dužina deonice autoputa Surčin - Požega iznosi 151 km.

Vrednost prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja (PGDS) u 2020 godini, na pojedinim deonicama, se očekuje između 18000 do 37000 (voz/dan).

Autoput je projektovan za računsku brzinu od 120 km/h, a u planinskim terenu 100 km/h.

Predviđene su četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelni pojas od 4 m, ukupne širine planuma od 27.1 do 28.4 m, zavisno od računske brzine.

Na deonici od Beograda do Požege predviđeno je devet denivelisanih saobraćajnih raskrsnica.

Od većih objekata planira se oko 8 km mostova i 7.5 km tunela.

Trasa autoputa (koji će biti pod režimom naplate) obilazi naseljena mesta i nije u koliziji sa postojećim putevima. Uz autoput su predviđeni: moteli, restorani, benzinske pumpe, servisne radionice, parkirališta, odmorišta, telekomunikacioni uređaji).

Sva zainteresovana privredna društva svoja pisma o nameri (inicijalne ponude) u vezi sa izgradnjom auto-puta E763, sektor 1 Beograd-Ljig mogu dostaviti na adresu Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Nemanjina 22-26 zaključno sa utorkom, 23.10.2012.

Posle navedenog datuma, dostavljene ponude neće biti razmatrane.

Sektor 1

 Preuzmite dokument Deonica 3, Obrenovac – Ub L=26,23 km (od km 14+416 do km 40+645)

 Preuzmite dokument Deonica 5, Lajkovac – Ljig L=24 km (od km 53+139 do km 77+118)

ћирилица  latinica

REZULTATI JAVNOG KONKURSA 
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
U 2014. GODINI, ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata Izveštaj o obavljanju komunalnih delatnosti JLS u 2013. godini Informacije od javnog značaja Informator o radu Licence za izradu tehničke dokumentacije, građenje objekata, izvođenje radova Republički geodetski zavod Građevinska direkcija Srbije Republička agencija za stanovanje Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole PRAVILNIK o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole