Насловна » Документи » Прописи

Прописи

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРИМЕЊУЈЕ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИЗ УТВРЂЕНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11);
 • Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе („Службени гласник РС”, бр. 45/10 и 99/11);
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11);
 • Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-УС, 101/05-др.закон, 27/11-УС и 88/11);
 • Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, број 20/77....и 101/05-др.закон).
 • Закон о социјалном становању („Службени гласник РС”, број 72/09);
 • Закон о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - исправка, 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05 - др. закон);
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 30/10);
 • Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр. 79/05,101/07 и 95/10);
 • Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08);
 • Закон о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 72/12);
 • Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09);
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07);
 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11);
 • Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11);
 • Закон о железници („Службени гласник РС”, број 18/05);
 • Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12);
 • Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10);
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) – уређење пољопривредног земљишта, основи уређења и коришћења;
 • Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);
 • Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);
 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04);
 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94);
 • Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10);
 • Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 и 93/12);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05);
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09);
 • Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);
 • Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09);
 • Закон о стандардизацији („Службени гласним РС”, број 36/09);
 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 16/01, 23/01 и 20/09);
 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Сл. гласник РС“, бр. 49/92, 54/96 и 62/06);
 • Закон о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр.38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/10);
 • Закон о хипотеци („Сл. гласник РС“, бр.115/05);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 99/11-др. закон);
 • Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05);
 • Закон о легализацији исправа у међународном промету („Сл. лист СФРЈ“, број 6/73 и Сл. лист СЦГ број 1/03-Уставна повеља);
 • Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07);
 • Закон о наслеђивању („Сл. гласник РС“, бр. 46/95 и 101/03);
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 31/93 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03-Уставна повеља);
 • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, број 39/93);
 • Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, број 111/09);
 • Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, број 72/11);
 • Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05 и 85/12);
 • Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 и 71/12-УС);
 • Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12-УС);
 • Закон о посебним условима продаје одређених непокретности у државној својини („Сл. гласник РС“, број 54/99);
 • Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/11);
 • Закон о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10);
 • Закон о задругама („Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 34/06);
 • Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11);
 • Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09);
 • Закон о враћању имовине цркви и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 46/06);
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, број 72/11);
 • Закон о потврђивању споразума о питањима сукцесије („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори“, број 6/2002);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
 • Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05 101/05, 5/09, 54/09 и 50/11);
 • Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,);
 • Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80, 36/90, „Сл. гласник СРЈ” бр. 29/96, „Сл. гласник РС”, бр. 115/05);
 • Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС”, бр. 42/98 и 111/09);
 • Закон о рехабилитацији („Сл. гласник РС”, број 92/11).

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

УРЕДБЕ

 1. Уредба o условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 85/11, 23/12 и 55/12);
 2. Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања прaва на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 20/12);
 3. Уредба o условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 54/11 и 21/12);
 4. Уредба о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћењу динамике финансирања тих пројеката („Службени гласник РС”, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10);
 5. Уредба о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе („Службени гласник РС”, бр. 50/10 и 5/11);
 6. Уредба о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС”, број 43/93).
 7. УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Службени гласник РС“, бр. 98/2009)
 8. Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање

ПРАВИЛНИЦИ

 1. Правилник о начину рада, поступку, саставу, начину избора и разрешења судија Суда части Инжењерске коморе Србије („Службени гласник РС“, број 16/12);
 2. Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката („Службени гласник РС”, број 26/11);
 3. Правилник о енергетскoj ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11);
 4. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, број 69/12);
 5. Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, број 19/12);
 6. Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини Регистра инвеститора („Службени гласник РС“, број 55/10);
 7. Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11);
 8. Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената („Службени гласник РС“, број 72/11);
 9. Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Службени гласник РС“, број 3/10);
 10. Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта : („Службени гласник РС“, број 43/10);
 11. Правилник о садржају и начину доношења програма уређивања градског грађевинског земљишта („Службени гласник СРС“, број 10/86).
 12. Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 93/11);
 13. Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС“, број 114/04);
 14. Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Службени гласник РС“, број 93/11);
 15. Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости („Службени гласник РС“, број 1/12);
 16. Правилник о методологији и процедури реализације пројеката од значаја за Републику Србију („Службени гласник РС“, број 1/12);
 17. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број: 4/10);
 18. Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника („Службени гласник РС“, број 105/03);
 19. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 7/10);
 20. Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе („Службени гласник РС“, број 93/11);
 21. Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе („Службени гласник РС“, број 93/11);
 22. Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова („Службени гласник РС“, број 93/11)
 23. Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења („Службени гласник РС“, бр. 4/10, 21/10 и 14/12);
 24. Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“, бр. 116/04 и 69/06);
 25. Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, број 86/09);
 26. Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта („Службени гласник РС“, број 79/09);
 27. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу „Службени гласник РС”, (број 50/11);

СТРАТЕГИЈЕ

 1. Национална стратегија социјалног становања

ћирилица  latinica

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У 2014. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације објеката Извештај о обављању комуналних делатности ЈЛС у 2013. години Информације од јавног значаја Информатор о раду Лиценце за израду техничке документације, грађење објеката, извођење радова Републички геодетски завод Грађевинска дирекција Србије Републичка агенција за становање Правилник о техничким стандардима приступачности Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе